WP_20150218_001

Start

English translation of Anna Meysztowicz – below the Polish text

[ tekst: Tomek Tarnowski] 14 października 2014 r. podsumowaliśmy akcję IRONMAN za RESPIRATORY, która była pierwszą w ramach programu Zakon Maltański EKSTREMALNIE:

http://zakonmaltanski.pl/ironman/2014/10/14/

Zauważyłem, że te działania, obok niesienia bardzo potrzebnej pomocy, inspirują wielu z Was. Cudzy wysiłek, ogromne wyrzeczenia potraficie nagradzać hojnością i własną mobilizacją. Są również takie osoby jak Andrzej, które podejmują się wyjątkowo trudnego zadania, wymagającego wielu wyrzeczeń i wysiłku, z gatunku „to ponad moje siły „. Andrzej dziękuję! Wyruszamy.

POMOC za ULTRAMARATON

AZ nowe 2

Mecenas Andrzej Zwara, Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, w styczniu 2015 r. ukończył 52 lata, nigdy nie przebiegł dystansu maratonu, dotychczas miał okazję zmierzyć się parokrotnie z odległością o połowę krótszą i to wszystkie jego doświadczenia na długich dystansach. Zaprosiłem Andrzeja do podjęcia wyzwania jakim ma być próba pokonania ultramaratonu górskiego w Bieszczadach o długości 77,7km z przewyższeniami 3300m (różnica poziomów na podbiegach) i maksymalnym limitem 16 godzin. W słynnym biegu RZEŹNIKA startuje się w drużynach 2 osobowych i  tak 5 czerwca 2015 ze startu w Komańczy wyruszymy razem. Regulamin mówi, że drużyna musi dotrzeć na metę w komplecie, kontuzja, lub rezygnacja, któregoś z nas eliminuje z wyścigu obu.

CEL.

Przede wszystkim chcemy pomóc, osobiście liczymy na satysfakcję, jednak wynik takiej próby zawsze jest nieznany. Przez najbliższe 7 miesięcy będziemy przygotowywać się do tego wyzwania i to bardzo poważnie, rezygnując z wielu aspektów życia. W tym samym czasie będziemy zbierać deklaracje i darowizny przez Fundację Pomocy Maltańskiej na dwa cele: działalność charytatywną Zakonu Maltańskiego w Polsce oraz chcemy wesprzeć Osadę Burego Misia – www.buremisie.org.pl/osada.htm , której od ponad 10 lat pomagamy.

MOŻESZ SIĘ WŁĄCZYĆ

w bardzo prosty sposób, prosimy – KUP POKONANE KILOMETRY! Jeśli cały dystans wynosi 77,7 km to możesz zadeklarować dowolną kwotę za każdy przebiegnięty kilometr naszej drużyny. Jeśli dotrzemy na metę w limicie czasu pomnożysz kwotę swojej deklaracji razy 77,7.  Jeśli odpadniemy wcześniej, albo skończy się czas a my będziemy na trasie, kwotę Twojej deklaracji pomnożymy razy ilość faktycznie przebytych kilometrów. Oczywiście przez najbliższe miesiące podejmiemy trud przygotowań tak by dotrzeć na metę w Ustrzykach Górnych – opiszemy to w blogu.  Możesz także przekazać darowiznę, bez względu na rezultat i wpłacić ją teraz albo po 5 czerwca 2015.

Prosimy prześlij swoją deklarację do Kasi Tarnowskiej

k.tarnowska@agencjafm.com.pl

Masz inny pomysł, chcesz się przyłączyć, pomóc w przygotowaniach  – czekamy, skontaktuj się.

Z jakim wyzwaniem ma zmierzyć się nasza drużyna a zwłaszcza Andrzej, dowiesz się z bloga, zapraszam serdecznie,  Tomek.

tomek.tarnowski@zakonmaltanski.pl

Wpłata darowizny przyjmowana będzie na konto:

Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie „Pomoc Maltańska”

Nr rachunku bankowego: PKO BP S.A. 51 1020 1156 0000 7602 0089 7512  

z dopiskiem „TT – ultramaraton”.

Informacja dla osób zamieszkałych poza granicami RP

BIC: BPKO PL PW

IBAN: dla EUR PL33 1020 2892 0000 5102 0028 4992

dla USD PL85 1020 2892 0000 5602 0026 6254

ENG: Translation Anna Meysztowicz

On 14 October 2014 we summarised the IRONMAN for RESPIRATORS campaign, which was the first in the Order of Malta’s EXTREME programme:

http://zakonmaltanski.pl/ironman/2014/10/14/

I realised that these activities, aside from generating much needed help, inspire many of you. You are capable of rewarding someone’s effort and enormous sacrifice with generosity and your own mobilisation. There are also people like Andrzej, who are undertaking a particularly difficult task requiring much sacrifice and effort of the “this is too much for me” type. Andrzej, thank you! Let’s begin.

AID for the ULTRAMARATHON

Solicitor Andrzej Zwara, Chairman of the Polish Bar Council, senior partner at the law firm of Głuchowski, Siemiątkowski, Zwara. In Januray 2015 he will turn 52, he has never before run the distance of a marathon and has hitherto only had the chance to run half this distance on several occasions, which were his only long-distance experiences. I have invited Andrzej to undertake the challenge of attempting a mountain ultramarathon in the Bieszczady Mountains of 77.7 km with 3,300 m differences in height and the maximum time limit of 16 hours. In the famous RZEŹNIK run you compete in doubles and so, on 5 June 2015, we will start together in Komańcza. The rules state that the team must reach the finish line together, the contusion or resignation of either one of us eliminates us both from the race.

GOAL

Above all we wish to help, we are both counting on success, however the results of such a trial are never certain. Over the coming seven months we will prepare for this challenge very seriously, giving up on many aspects of life. Simultaneously we will be collecting declarations and donations via the Foundation of Malta for two purposes: the charity work of the Order of Malta in Poland, and we also wish to support the Osada Burego Misia – www.buremisie.org.pl/osada.htm, which both of us – and particularly Andrzej – have been helping over the last ten years.

YOU CAN JOIN US

in a very simple way, please – BUY OUR KILOMETRES! If the entire distance is 77.7 km, you can declare the amount of your choice for each kilometre our team covers. If we reach the finishing line within the time limit, you multiply your declared amount by 77.7. If we give up earlier, or if the time runs out and we are still running, your declared amount will be multiplied by the number of kilometres we have covered. Naturally, over the coming months, we will be physically preparing in order to reach the goal in Ustrzyki Górne – we will describe this in the blog. You may also declare a donation regardless of our result and pay it now or after 5 June 2015.

Please email your declaration to Kasia Tarnowska at:

k.tarnowska@agencjafm.com.pl

You have other ideas, you wish to join us or help us prepare? We’re waiting for you to get in touch!

The challenge faced by our team, and in particular Andrzej, will be detailed on our blog, which we invite you to read. Sincerely, Tomek

tomek.tarnowski@zakonmaltanski.pl

Donations are to be made to:

Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie „Pomoc Maltańska

Bank Account No.: PKO BP S.A. 51 1020 1156 0000 7602 0089 7512

with the transfer description: “TT – ultramaraton”.

Information for those residing outside of Poland:

BIC: BPKO PL PW

IBAN: for EUROS PL33 1020 2892 0000 5102 0028 4992

for USD PL85 1020 2892 0000 5602 0026 6254

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *